Erkek Koç
Hangi kişini burcu koç ve yıldızı mars olsa erkek yıldızlı olur. Beyaz tenli ve saçları siyah olur. Tüm işleri zahmetli olur. Bazen zengin olur bazen de fakir. Eğer şark tarafına azimet ederse hayırlı olur.Muharrem ve kanunu evvel hayırlı olur. Salı günü ve cuma gecesi ve cumartesi muvafık gelir. Akrep ve balık burcu kendisine muvafık gelir. Başka yıldızlı kimselerden sakınmalıdır. İsa isimli olanlardan hazer etmelidir.Babasının evinden kendisine fayda gelmez. Kendine ayrı bir hane yapmalıdır. Babası evi yengeç'dır. Babası anasından evvel vefat et­miş olduğundan eline gelen miras kendisine fayda etmez. Kardeşlerinin evi boğa'dir. Kardeşlerinden fayda görmez. kadıninin evi terazi'dır. Her kadıni sever. Başından üç nikâh geçer.Oğlunun ve kızının evi aslan'dir. Onlardan fayda görür. Ya yüzünde, ya belinde ya da göğsünde demir yarası vurulmuş olur.

Ömrünün evvelinde mal sahibi, ortasında darlık görür, sonunda yine mal sahibi olur. Kırk yaşından sonra işi açılır. Gıybet edicileri çok olur. Alâmeti sihir kâr etmez. sağlık ve huzuru evi koç'dir. sağlık ve huzuru uzun olur. Evladının evladını görür. Hastalığı evi akrep'dir. Hastalığı sıcaktan olur ve kan al­maktan olur. Ümid evi kova'dir. Dostlarından her işi müşkil olur. dilek ve isteki Hak Teâla'dan, ama geç olur. Düşmanlık evi balık'tur. Düşmanları kendi ahbab ve akrabasından olur. Onlara zafer müşkil olur. Kızıl taşlı yüzük taşırsa kutlu ve hayırlı olur. Yeni ay görürse kızıl nesneye bakmalıdır, müba­rek olur. Salı günü nüsha yazıp üzerinde taşırsa bütün hastalıklarından kurtulur. Beylerin ya­nına vardığında sağ tarafına durursa dilek ve
isteki yerine gelir. Her işe Cumartesi günü başlarsa muradı hasıl olur. Dört yerde ölüm korkusu vardır: Bir ya­şında, altı yaşında, dokuz yaşında ve otuz ya­şında. Bunları geçerse doksan yıl, altı ay ve on üç gün ömrü olur. Lâ ya'lemul gaybe illallah.

Bayan Koç
Hangi kadınların kadınin burcu koç ve yıl­dızı mars olursa, beyaz tenli, dili uzun, diş­leri seyrek olur. Ailesi yanında sevgili olur. Sağ elinde bir nişan alâmeti bulunur. Sözünde sadık ve yemekte cömert olur. Şedîdülbekar ve yaşı ağırkan olur. Mal evi boğa'dir. Rızkı bol ve müdebbir olur. Hazreti Allah saadet kapılarını açar. Kardeşi evi ikizler'dır. Kardeşleri yanında sevgili olur. Kardeşlerinden eline miras geçer Anası ve babası evi yengeç'dır. Çocuklu­ğunda babaları vefat etmiş olur. Evlat evi aslan'dir. Evladı çok, lâkin faydalı olmazlar. Kendinde tabi illeti olur. Hastalığı ins ve cin nazarından olur. Üzerinde nüsha taşırsa ortadan kalkar.Zevce evi terazi'dır. Başından iki nikâh geçer. birincisinden fayda görmez, ikincisi dindar ve
emniyetli bir olur, çok fayda görür. Ölüm evi akrep'dir. Ölümü bir yaşında olur. Bunu geçerse ziyadesiyle ömrü uzun olur.

Düşmanlık evi balık'tur. Düşmanları kendi­sine sihir etmiş olurlar, yahut ederler. İki er­kek yahut kadın olurlar. Onlardan sakın­malıdır.Salı günü kutlu ve hayırlı olur. Çarşamba ve Cu­ma günü yaramaz olur. Aylardan Muhar­rem ve Nisan kutlu ve hayırlı olur. Receb ve Teş-rinievvel'den sakınmalıdır.parmağında kırmızı yakut taşımalıdır, kutlu ve hayırlı olur. Kırmızı elbise giyerse müba­rek olur. Ne kadar ekşi şey yerse iyidir. Uç yerde ölüm korkusu vardır: İki yaşın­da, yirmi yaşında yahut yirmi beş yaşında. Eğer bunları geçerse çok uzun ömrü olur. Eğer baş ağrısı gelirse ve çok olursa yahut başka bir hastalık gelirse dühni tukır, zencefil suyu ve demirhindiyi bir temiz su içine koyup sabahleyin üç gün aç karnına içmelidir. Büz­nillâh kaybolacaktır. Vefkul jüpiter ve hır-zul aksam dahi yazdırıp üzerinde taşımalıdır. Biiznillâh şifa bulur. Bu nüshaları tütsü etme­li, kıstıladen, mıhleb kabuğu, mey'aisâile, le-banızüker ve mastakî bunları bir yere topla­yıp iyi zeytinyağı ile halledip vücuduna sür­meli. Bu nüshaları tütsü etmeli. Biiznillâhi teâla iyi olur.