Korunma Muskası

Bu Muska sizi her türlü saldırılardan korur. Bu saldırı İnsanlar tarafından yada Cin'ler tarafından gelebilir.

özel deriyle kaplanır ve asla su almaz. Hazırlanışında isminiz ve Anne isminiz gerekli.Ücreti 125€ (Euro)

Adresiniz Tahütlü olarak gönderilir.
Muska'nın aktiv olabilmesi için. Üç gün dua'sını Okuyacaksınız.

 

Korunma Muskası

Muska nedir? Muska, içerisinde Ayet-i Kerimelerin, mubarek dualarının bulunduğu özellikle hastalık, büyü, nazar, cinlerden kurtulma gibi konular hakkında öğretilen ve dönemin şartlarına göre üzerine yazı yazılabilecek (deri, kumaş, kağıt vb.) şeylere Kur’an-ı Kerim Ayetlerinin ve Hadislerin yazıldığı, üzerinde taşıyana huzur, güven, korunma ve psikolojik rahatlama telkin etme amaçlı uygulamalara yer verilen genel isimdir.

Muska Müslümanlar arasında muskalara 113. sure olan Felak, 114. sure olan Nas, Yasin, Fatiha süreleri, Âyetü’l-Kürsi (2/256), Âyetü’l-Arş (9/130), diğer çeşitli ayet, hadis ve dualar yazılır. İslam fıkhı alimleri, zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi, açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi, tıbbi tedavilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznun) olanlardır ve üçüncüsü de, okuyarak tedavi gibi, etkisi ihtimalli olanlardır.

 Her şeyden önce İslam dini, insan sıhhatinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedavi görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre, İbn Abbas ve İbn Mes’ud’tan rivayet edildiğine göre, birisi Hz. Peygamber (s.a.s)’in huzuruna gelerek, “Ya Rasulallah, gerektiğinde tedavi olalım mı?” diye sormuş. Hz. Peygamber (s.a.s) bu soru üzerine: “Ey Allah’ın kulları tedavi olunuz.

Genel Korunma Muskası 125€
Nazara karşi 125€
Büyülerden korunma 125€
Cinlerden Korunma 125€
DÜŞMANLARIN ŞERLERİNDEN KORUNMA

Her kim bu duayı her gün okumayı kendine alışkanlık edinsin hertürlü beladan korunur.
Bismillahirrahmanirrahıym Ya Allah ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya Hannanü ya Mennanü ya Deyyanü ya Ğufranü ya Sultanü ya Burhanü ya Mestanü ya Kerimü ya Hayyü ya Kayyumü Ya Müğıysü ve ya ğıyasel müsteğısine eğısni ya mücibel mudtarrine hallısni ya müciru ecirni bi lutfike ve keramike bi cahi seyyidina muhammedin aleyhis salatü ves selam

Bir kimseyi zaman zaman cin tutup baygılık geçirirse alttaki duayı yazıp hep üstünde taşın.
Bismillahirrahmanirrahım Bismillahil mahzunil meknuni ve bi celali vechikel kerim ve bil keffil bürhanil azıymi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyel azıym Ve sallellahü ala seyiidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.